Ochrana súkromia

Dodržujeme zásady GDPR a vaše údaje nikdy neposkytneme 3. stranám. Prečítajte si viac o tom, ako sa staráme o osobné údaje.

VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, súvisiacimi normami, av súlade s princípom transparentnosti a zákonnosti zverejňujeme nasledujúce vyhlásenia:

IDENTIFIKÁCIA SPRÁVCA:          

Spoločnosť BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.

vedená na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. B 3642

so sídlom č. p. 410, 691 11 Brumovice

IČ 26259842

(ďalej len „správca“ alebo „Spoločnosť“)

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu potrebnom na plnenie konkrétneho účelu spracovania. Pritom postupuje vždy v súlade s platnými právnymi predpismi av súlade s povinnosťami správcu.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Správca spracováva osobné údaje vždy pre jasný a zrozumiteľný účel ao účeloch jednotlivých spracovaní vedie záznamy. Medzi účely spracovania patrí u správcu najmä:

 • spracovanie osobných údajov z dôvodov plnenia právnych povinností (plnenie zákonných povinností vrátane povinností podľa zákona o archívnictve),
 • spracovanie osobných údajov pre účel zaistenia prevádzky Spoločnosti (osobné údaje zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie a pod.),
  spracovanie osobných údajov pre účel uzavretia či plnenia zmlúv (údaje zákazníkov, dodávateľov atď.),
 • z dôvodov oprávnených záujmov správcu (napr. ochrana bezpečnosti osôb a majetku – kamerový záznam, dokumentácia histórie firmy, priamy marketing a pod.),
 • ochrana práv a právom chránených záujmov správcu,
 • na účely konkrétne uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov,
 • zaistenie prevádzky firemnej škôlky,
 • marketing.

PRÁVNE TITULY SPRACOVANIA:

Správca spracováva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi normami, a to na základe nasledujúcich právnych titulov:

 • subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tejto osoby,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
 • spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený správca,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Spracovanie osobitnej kategórie osobných údajov je možné realizovať výhradne na základe týchto právnych titulov (resp. výnimiek pre spracovanie):

 • subjekt údajov udelil výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na jeden alebo viac stanovených účelov, s výnimkou prípadov, keď právo EÚ alebo členského štátu EÚ stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže byť subjektom údajov zrušený,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkon osobitných práv správcu alebo subjektu údajov v oblasti pracovného práva a práva v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, pokiaľ je povolené právom EÚ alebo členského štátu EÚ alebo kolektívnou dohodou podľa práva členského štátu EÚ, v ktorom sa stanovuje vhodné záruky týkajúce sa základných práv a záujmov dotknutej osoby,
 • spracovanie je potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v prípade, že dotknutá osoba nie je fyzicky alebo právne spôsobilá udeliť súhlas,
 • spracovanie vykonáva v rámci svojich oprávnených činností as vhodnými zárukami nadácie, združenia alebo iný neziskový subjekt, ktorý sleduje politické, filozofické, náboženské alebo odborové ciele, a za podmienky, že sa spracovanie vzťahuje iba na súčasných alebo bývalých členov tohto subjektu alebo na osoby, ktoré s ním udržujú pravidelné styky súvisiace s jeho cieľmi, a že tieto osobné údaje nie sú bez súhlasu subjektu údajov sprístupňované mimo tohto subjektu,
 • spracovanie sa týka osobných údajov zjavne zverejnených subjektom údajov,
 • spracovanie je nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo pokiaľ súdy konajú v rámci svojich súdnych právomocí;
 • spracovanie je nevyhnutné z dôvodu významného verejného záujmu na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ, ktoré je primerané sledovanému cieľu, dodržiava podstatu práva na ochranu údajov a poskytuje vhodné a konkrétne záruky na ochranu základných práv a záujmov dotknutej osoby,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely preventívneho alebo pracovného lekárstva, na posúdenie pracovnej schopnosti zamestnanca, lekárskej diagnostiky, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti či liečby alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ alebo podľa zmluvy so zdravotníckym pracovníkom a pri splnení príslušných podmienok a záruk,
 • spracovanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana pred vážnymi cezhraničnými zdravotnými hrozbami alebo zaistenie prísnych noriem kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ, ktoré stanovuje zodpovedajúce a osobitné opatrenia na zabezpečenie práv a slobôd dotknutej osoby, najmä služobného tajomstva,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ, ktoré je primerané sledovanému cieľu, dodržiava podstatu práva na ochranu údajov a poskytuje vhodné a konkrétne záruky na ochranu základných práv a záujmov dotknutej osoby.

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca získava osobné údaje na spracovanie týmito spôsobmi:

 • priamo od subjektov údajov,
 • z verejne dostupných registrov, evidencií či zoznamov,
 • od zmluvných partnerov.

KATEGÓRIA SUBJEKTOV ÚDAJOV

 • zamestnanci (vrátane uchádzačov),
 • zákazníci a klienti (vrátane firemnej škôlky),
 • iné osoby v zmluvnom vzťahu k správcovi,
 • fyzické osoby na kamerových záznamoch,
 • dodávatelia služieb.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním,
 • popisné údaje,
 • zvláštní kategorie osobních údajů - tzn. takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Zpracování této kategorie je možné pouze za splnění definovaných povinností.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány.

Správce vede informace o příjemcích osobních údajů, přičemž vždy respektuje účel zpracování i veškeré právní povinnosti a odpovědnosti.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce provádí zpracování osobních údajů ve svých provozovnách či pobočkách, a to prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných určených zpracovatelů. Zpracování probíhá v listinné i elektronické podobě, a to automatizovaným i manuálním způsobem.

SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Google Analytics

 • Účel: zlepšovanie webu a našich marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: Google Analytics ďalej používajú anonymizovanú IP adresu, rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia, prehliadač, krajinu, preferovaný jazyk užívateľa, cookies (viď nižšie).
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické
 • Doba spracovania: Dáta sú Google Analytics 3 uložené 50 mesiacov, v Google Analytics 4 sú dáta uložené 14 mesiacov
 • Spracovateľ: Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Podmienky spracovania https://policies.google.com/technologies/ads

Google Optimize

 • Účel: zlepšovanie webu - A/B testovanie a personalizácia
 • Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: rovnaké údaje ako pre Google Analytics
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické
 • Doba spracovania: dáta uložené 14 mesiacov
 • Spracovateľ: Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Podmienky spracovania https://policies.google.com/technologies/ads

Hotjar

 • Účel: získavanie analytických dát na zlepšovanie webu
 • Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, anonymizovanú IP adresu, rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia, prehliadač, krajinu, preferovaný jazyk užívateľa. Tieto údaje Hotjar ukladá v pseudonymizovanom užívateľskom profile. Hotjar ani my nikdy nepoužívame cookies na identifikáciu konkrétnych osôb alebo na prepojenie dát s konkrétnym užívateľom.
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické
 • Doba spracovania: dáta uložené 1 rok
 • Spracovateľ: Hotjar Limited, St Julian Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian STJ 1000, Malta
 • Podmienky spracovania https://www.hotjar.com/legal/ policies/privacy/

Microsoft Clarity

 • Účel: získavanie analytických dát na zlepšovanie webu
 • Právny základ: súhlas s používaním analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: Clarity zbiera dáta o užívateľskom správaní - klikanie, skrolovanie a interakcie s webom. Pre zber dát o užívateľskom správaní používa cookies, zaznamenáva ďalej anonymizovanú IP adresu, rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia, prehliadač, krajinu, preferovaný jazyk užívateľa. Tieto údaje Clarity ukladá v pseudonymizovanom užívateľskom profile. Clarity nikdy nie je využité na identifikáciu konkrétnych osôb alebo na prepojenie dát s konkrétnym užívateľom.
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické
 • Doba spracovania: dáta uložené 3 mesiace
 • Spracovateľ: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052
  Spoločnosť Microsoft dodržiava zásady, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody Privacy Shield o ochrane súkromia medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA, ale dohoda o ochrane súkromia Privacy Shield medzi EÚ a USA.
 • Podmienky spracovania https://privacy.microsoft.com/sk-SK /privacystatement

Google Ads

 • Účel: remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových a analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, IP adresu, typ prehliadača, jazyk prehliadača a dátum a čas požiadaviek. Nastavenie remarketingu je možné upraviť na stránke nastavenia personalizácie reklám.
  Bez súhlasu sa kód spúšťa bez cookies a ďalších technológií - iba ako počítadlo konverzií.
 • Typ cookies: prvé strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: dáta uložené 18 mesiacov
 • Spracovateľ: Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Podmienky spracovania https://policies.google.com/technologies/ads

Sklik

 • Účel: remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových a analytických cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies prvých strán, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov. Nastavenie reklám je možné zmeniť na stránke "personalizovaná reklama".
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: nepodarilo sa nám dohľadať
 • Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmienky spracovania https://o.zoznam.sk/ochrana-udaju/

Facebook Pixel

 • Účel: remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov, IP adresa, dáta o prehliadači a zariadení užívateľa, jazyk prehliadača a dátum a čas požiadaviek. Zobrazovanie personalizovaných reklám je možné upraviť alebo vypnúť na stránke nastavenia personalizácie reklám.
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: dáta uložené 6 mesiacov
 • Spracovateľ: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko
 • Podmienky spracovania https://sk-sk.facebook.com/about /privacy

LinkedIN Insights

 • Účel: remarketing a vyhodnotenie marketingových kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, IP adresu, informácie o prehliadači a zariadení, udalosti na stránke a ich čas
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: dáta sú mazané po 180 dňoch
 • Spracovateľ: LinkedIn Corporation, ATTN: Copyright Agent, Legal Department, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
 • Podmienky spracovania https://www.linkedin.com/legal/privacy -policy

Zbozi.cz vyhodnotenie kampaní

 • Účel: zisk údajov na vyhodnotenie kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov, IP adresa, dáta o prehliadači a zariadení užívateľa, jazyk prehliadača a dátum a čas požiadaviek, obsah objednávok
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: dáta uložené po nevyhnutne potrebný čas
 • Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmienky spracovania: https://o.zoznam.sk/ochrana-udaju /

Zbozi.sk recenzie

 • Účel: zistenie spokojnosti s nákupom s pomocou e-mailového dotazníka
 • Právny základ: súhlas so zaslaním dotazníka
 • Spracovávané OÚ: emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: žiadne
 • Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmienky spracovania: https://o.zoznam.sk/ochrana-udaju /

Exponea

 • Účel: zistenie spokojnosti s nákupom s pomocou e-mailového dotazníka
 • Právny základ: súhlas so zaslaním dotazníka
 • Spracovávané OÚ: emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, analytické a marketingové
 • Doba spracovania: žiadne
 • Spracovateľ: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmienky spracovania: https://o.zoznam.sk/ochrana-udaju /

Heureka.sk vyhodnotenie kampaní

 • Účel: zisk údajov na vyhodnotenie kampaní
 • Právny základ: súhlas s používaním marketingových cookies
 • Spracovávané OÚ: cookies, obsahujúce náhodné čísla či reťazce znakov, IP adresa, dáta o prehliadači a zariadení užívateľa, jazyk prehliadača a dátum a čas požiadaviek, obsah objednávok
 • Typ cookies: tretie strany, dlhodobé, marketingové
 • Doba spracovania: 6 mesiacov
 • Spracovateľ: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
 • Podmienky spracovania: https://www.heurekashopping.cz/pro- zakazniky/podmienky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-súkromia

Heureka.sk recenzie

 • Účel: zistenie spokojnosti s nákupom s pomocou e-mailového dotazníka v programe Overené zákazníkmi
 • Právny základ: súhlas so zaslaním dotazníka
 • Spracovávané OÚ: emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: žiadne
 • Doba spracovania: nepodarilo sa nám dohľadať
 • Spracovateľ: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
 • Podmienky spracovania: https: //www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-súkromí

Pri spracovaní osobných údajov správca vždy dbá na dodržiavanie zákonných požiadaviek, ako aj všeobecných princípov ochrany osobných údajov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca zabezpečuje organizačne a technicky ochranu osobných údajov, a to tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom či k neoprávnenému spracovaniu alebo zneužitiu.

Ochrana osobných údajov je tiež neoddeliteľnou súčasťou Bezpečnostnej politiky Spoločnosti.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje vždy iba po dobu nevyhnutne potrebnú na naplnenie účelu spracovania a v súlade so všetkými povinnosťami podľa zákonných noriem.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Práva dotknutej osoby sú dôležitým prvkom ochrany osobných údajov pre správcu.

Subjekt údajov má právo byť informovaný o spracovaní jeho osobných údajov, a to na základe žiadosti v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, najmä vo vzťahu k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • príjemcu alebo kategórie príjemcov,
 • doba spracovania ev. uloženie osobných údajov,
 • dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
 • skutočnosť, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Ďalej má subjekt nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu, resp. doplnenie osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na prenositeľnosť údajov,
 • právo vzniesť námietku,
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

Ak sa subjekt domnieva, že správca vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s jeho právami alebo zákonom, môže ďalej:

 • požiadať správcu o vysvetlenie,
 • požadovať odstránenie protiprávneho stavu,
 • obrátiť sa na príslušný dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

POUČENIE

Všetky informácie, oznámenia a úkony podľa GDPR sa poskytujú a robia bezplatne.

Iba v prípade, keď sú žiadosti podané dotknutou osobou zjavne nedôvodné alebo neprimerané, najmä pretože sa opakujú, môže správca buď uložiť primeraný poplatok, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

S dotazmi či žiadosťami na uplatnenie práv subjektu údajov je možné sa obrátiť písomne ​​na adresu sídla Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail gdpr@blanar.cz alebo dátovou schránkou.

                                                                                                        BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.