skip_main skip_menu

Vážení zákazníci, navštivte náš výprodej v Brumovicích a vyberte si postel či matrace za zvýhodněné ceny. Více informací zde.

Projekty

Výrobní hala obráběcí dílny

Zahájení projektu 08/2010
Zahájení realizace projektu 03/2008
Dokončení projektu předpoklad 10/2011
Projektant stavby Stavební projekční kancelář Ing. Václav Cichra, ul. Nádražní 9, Hustopeče
Dodavatel stavebního díla STARKON, a.s., Úzká 1, Jihlava
Celkové náklady projektu 117 136 888 Kč

Předmětem projektu je provedení komplexní rekonstrukce a přístavby stávajících objektů v bývalém areálu JZD, který je využíván žadatelem pro výrobu nábytku. Předmětem rekonstrukce budou dvě bývalé výrobní haly JZD, které slouží v současné době žadateli jako sklady materiálu a výrobků. Nemovitosti jsou umístěné v zadní části výrobního areálu, která je nejvzdálenější od obytné zóny obce. Vzhledem k nedostatečné kapacitě výrobních prostor se žadatel rozhodl rekonstruovat stávající nemovitosti a provést jejich přístavbu za účelem vytvoření jednoho výrobního objektu, do kterého budou umístěny obráběcí a montážní dílny a zároveň významným způsobem zvýšena samotná kapacita výroby.

Realizací projektu budou zrekonstruovány nevhodně využívané nemovitosti v rámci stávajícího výrobního areálu žadatele a rozšířena výrobní plocha o 5 143 m2. Rozšíření výrobní plochy a kapacity celého výrobního závodu reaguje na rostoucí poptávku odběratelů po výrobcích žadatele, kterou již není schopen bez výraznějšího rozšíření výrobních prostor uspokojit. 

Projekt bude realizován ve třech navazujících etapách tak, aby mohla být v jednotlivých částech výrobní haly zahájena co nejdříve samotná výroba. Předmětem první etapy bude rekonstrukce stávající budovy skladu „P“ a provedení přístavby ve velikosti 600 m2, v druhé etapě bude realizována další část přístavby výrobní haly mezi stávajícími budovami a ve třetí etapě bude rekonstruována budova skladu „HV“.

Formátovací linka

Zahájení projektu 05/2010
Zahájení realizace projektu 09/2010
Dokončení projektu 12/2010
Dodavatel stavebního díla TEKMA,s.r.o., Jiránkova 31, Brno
Celkové náklady projektu 18 500 000,- Kč

Cílem projektu je pořízení plně automatizované technologické linky na pořez velkoplošných materiálů, jako jsou například dřevotřískové desky, laminované dřevotřískové desky, překližky, laťovky a spárovky, které vstupují ve standardních nebo specificky definovaných sdružených formátech do výroby nábytku od prvozpracovatelů.

Technologická linka by měla zabezpečit následující přínosy:

 1. a) Zajištění dostatečné kapacity produkce pořezu velkoplošného materiálu s cílovou hodnotou 60 m3 při dvousměnném provozu pro vlastní výrobu žadatele
 2. b) Optimalizace procesu formátování k dosažení maximální výtěže a dosažení úspory na straně vstupu materiálu a zvýšení výtěže o cca 5 %, což poveden na jedné straně k úspoře vstupních nákladů a na druhé straně šetrnější přístup k životnímu prostředí formou úspory zdrojů,
 3. c) Přesná evidence a automatické značení naformátovaných materiálů a následných logistických procesů prostřednictvím napojení technologie na IS žadatele
 4. d) Automatické zpracování a likvidace odřezků dělených materiálů k dalšímu využití v energetickém hospodářství žadatele (vytápění celého výrobního areálu je řešeno prostřednictvím dřevní štěpky)
 5. e) Rozšíření možnosti o speciální pořezové plány, které jsou nezbytné pro rozšíření sortimentu výroby žadatele a jejího zaměření na výrobu sériového i kusového nábytku z masivu.

Čalounická dílna

Zahájení projektu 05/2010
Zahájení realizace projektu předpoklad 01/2012
Dokončení projektu předpoklad 10/2013
Projektant stavby Stavební projekční kancelář Ing. Václav Cichra, ul. Nádražní 9, Hustopeče
Dodavatel stavebního díla JS Abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, Hustopeče
Celkové náklady projektu 85 978 665,- Kč

Předmětem předkládaného projektu je rekonstrukce dvou budov skladů, jejich přístavba a napojení na stávající výrobní halu čalounické dílny tak, že vznikne kompaktní moderní výrobní hala s celkovou podlahovou plochou 3875 m2. Součástí projektu je i rekonstrukce obslužných komunikací této nové výrobní haly. Projekt bude realizován ve výrobním areálu společnosti Blanář nábytek a.s., který je situován v prostorách bývalého JZD v obci Brumovice.

Realizace projektu rozšíří stávající výrobní plochy žadatele o 3200 m2 a umožní rozšíření sortimentu výroby o vlastní výrobu matrací a širšího sortimentu čalouněného nábytku. Rozšiřování sortimentu výroby je jedním z klíčových prvků rozvojové strategie žadatele v oblasti upevnění pozice největšího výrobce lehacího nábytku na území ČR.

Projekt bude realizován ve třech etapách v období 2010 – 2013 s ohledem na již probíhající stavební práce v areálu tak, aby nedocházelo k negativním dopadům na výrobní činnost žadatele.

Informační systém

Zahájení projektu 08/2010
Zahájení realizace projektu předpoklad 06/2011
Dokončení projektu předpoklad 12/2012
Dodavatel stavebního díla bude vyhlášeno výběrové řízení
Celkové náklady projektu 12 000 000,- Kč

Cílem projektu je rozšíření a nadstavba stávajícího ekonomického vnitrofiremního informačního systému DIMENZE ++, který byl implementován v roce 2008  o nové moduly, které zefektivní vnitřní procesy výroby a také komunikaci se zákazníky. Rozšíření IS se bude týkat následujících oblastí:

a) Logistika 

 • Sledování a řízení výrobních a logistických toků
 • Strojový sběr a přenos dat o materiálech, polotovarech a výrobcích na všech dílnách a střediscích, automatické značení produktů při logistických procesech,
 • Strojový sběr a přenos dat o provedených operacích a přenos ve vztahu k výkonovým normám do mzdového systému,
 • Automatizace toku a kontroly dokladů (tvorba dodacích listů v návaznosti na strojové načítání čárových kódů výrobků, možnost zpětné kontroly),
 • Dispečink dopravy,

b) Docházkový, mzdový a monitorovací systém

 • dohled nad dodržováním bezpečnostních pokynů a bezpečností práce,
 • umožnění přechodu na nové systémy hodnocení zaměstnanců,
 • efektivní řízení fondu pracovní doby
 • přesnější a spravedlivější odměňování za odvedenou práci

c) E-shop

 • Platforma pro přímý prodej výrobků v prostředí eComerce, B2B apod. a podpora prodeje výrobků na regionální úrovni formou zajištění služeb pro obchodní partnery,

Součástí projektu je i pořízení nezbytného HW vybavení a infrastruktury v podobě síťového propojení výrobních prostor firmy, PC stanice, tiskárny čárových kódů, čtečky čárových kódů, terminály na hlášení operací, evidence docházky a pohybu osob a  jiných událostí, strojové sledování polotovarů mezi CNC technologiemi, optické a WIFI sítě, servery).

Optimalizace výroby

Zahájení projektu 03/2011
Zahájení realizace projektu předpoklad 06/2011
Dokončení projektu předpoklad 04/2012
Projektant stavby Poradenská společnost: STM, s.r.o., Černokostelecká 199, Říčany
Dodavatel stavebního díla Oponentura návrhu: Mendelova univerzita Brno
Celkové náklady projektu 490 000,- Kč

Cílem předkládaného projektu je zvýšení konkurenceschopnosti při výrobě čalouněného nábytku, snížení vysokého podílu namáhavé ruční práce, snížení fyzické zátěže dělníků čalounické výroby a zvýšení kvality čalouněných výrobků s ohledem na zdravotní nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí ve všech cyklech výrobku s využitím nových postupů, technologií a materiálů.

Tohoto cíle bude dosaženo navrženou inovací procesu výroby, samotného výrobku i organizací práce. Předložený projekt se zaměří na vyřešení následujících okruhů:

 • vývoj technologických uzlů se zaměřením na inovaci technologických postupů a organizace práce při výrobě čalouněného nábytku (manipulátory, obraceče, balící a navlékací uzle)
 • využití nových čalounických lepidel nové generace se zaměřením na jejich praktické využití pro inovaci produktu a procesu výroby

Výstupy projektu budou testovány a ověřovány na odborném pracovišti Mendelovy univerzity v Brně, se kterou žadatel dlouhodobě spolupracuje (garantem je Doc. Ing. Daniela Tesařová, vedoucí katedry nábytku).

Firemní školka Blanář nábytek II

Zahájení projektu 06/2016
Dokončení projektu 05/2018
Celkové náklady projektu 2 464 400,- Kč

Cílem projektu je zachování služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Díky realizaci projektu bude možné zachovat provoz ve firemní školce Blanář Nábytek, která má kapacitu 12 dětí. Tato školka byla zřízena v rámci předchozího projektu financovaného z OP LZZ. Hlavním cílem projektu je tak usnadnění minimálně 12 rodičům v uplatnění se na trhu práce. V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám zaměstnanců žadatele. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU, OP Zaměstnanost. 

Výzkum a vývoj chytré postele

Zahájení projektu 1.6.2017
Zahájení realizace projektu 11/2017
Dokončení projektu 31.12.2019

Podstatou projektu je vývoj funkčního prototypu tzv. chytré postele, respektive lehací plochy, která nabídne každému uživateli zvýšený komfort při ležení v posteli v důsledku výbavy různými funkčními možnostmi, díky kterým si každý uživatel nastaví postel dle individuálních nároků. 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Firemní školka BLANÁŘ NÁBYTEK III

Zahájení realizace projektu 1.7.2019
Dokončení projektu 30.6.2022
Celkové náklady projektu 3 942 000

Projekt FIREMNÍ ŠKOLKA BLANÁŘ NÁBYTEK III je spolufinancován Evropskou Unií. 

Cílem projektu je zachování služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Díky realizaci projektu bude možné zachovat provoz ve firemní školce BLANÁŘ NÁBYTEK, která má kapacitu 12 dětí a pomoci tak minimálně 12 rodičům v uplatnění se na trhu práce. 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU, OP Zaměstnanost. 

 • rozvojlogo
 • eulogo2
 • eulogo